Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

∆ιαγωνισµός έκθεσης ιδεών µε θέµα «Η συµβολή των νέων στην προώθηση νέων µορφών εθελοντισµού»

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού (Π.Σ.Σ.Ε.) προκηρύσσει, όπως κάθε χρόνο, διαγωνισµό έκθεσης ιδεών, µέσα στo πλαίσιo της Εβδοµάδας Εθελοντισµού, µεταξύ των τριών τάξεων του Γυµνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου και Τεχνικής Σχολής.

Θέµα του ∆ιαγωνισµού είναι: «Η συµβολή των νέων στην προώθηση νέων µορφών 
εθελοντισµού» 

Νοείται ότι η συγγραφή της έκθεσης είναι πάνω σε προαιρετική βάση και θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο των µαθητών. Το κάθε σχολείο θα  επιλέξει την καλύτερη έκθεση ιδεών και θα την αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: 


Δεν υπάρχουν σχόλια: