Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Λογοτεχνικοί ∆ιαγωνισµοί Ποίησης – ∆ιηγήµατος Έτους 2013

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2013 τους παρακάτω Πανελλήνιους
Λογοτεχνικούς ∆ιαγωνισµούς για εφήβους:

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ : Γυμνάσιο και Λύκειο

ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Συµµετοχή µε ένα (1) ποίηµα γραµµένο µε οµοιοκαταληξία ή µε ελεύθερο
τρόπο, έως τριάντα (30) στίχους, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, µε θέµα ελεύθερο. Θα
δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο, Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία και Αναµνηστικά ∆ιπλώµατα
Συµµετοχής σε όλους τους συµµετέχοντες.

ΕΦΗΒΙΚΟ ∆ΙΗΓΗΜΑ: Συµµετοχή µε ένα (1) διήγηµα δακτυλογραφηµένο σε σελίδα
µεγέθους Α4, µε γραµµατοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην
ελληνική γλώσσα µε θέµα ελεύθερο, έως τέσσερις (4) σελίδες για το Γυμνάσιο και πέντε (5)
για το Λύκειο. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο, Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία και
Αναµνηστικά ∆ιπλώµατα Συµµετοχής σε όλους τους συµµετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme6864a.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: